Warunki wynajmu przyczepy kempingowej

§1. Postanowienia ogólne.


1.1 Poniższe ustalenia i warunki obowiązują z chwilą zawarcia umowy, której przedmiotem jest najem przyczepy kempingowej określonej w umowie lub w rezerwacji pomiędzy Klientem (zwanym też „Najemcą”) a BEST CAMP z siedzibą Poznań, ul. Radowita 24a - odtąd nazywana jako „BEST CAMP” lub „Wynajmujący”.
1.2 Wszelkie zmiany Umowy Wynajmu i niniejszych Warunków Wynajmu będą dokonywane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. W odniesieniu do Warunków Wynajmu Wynajmujący uprawniony jest do jednostronnej zmiany tych Warunków, za ogłoszeniem ich zmiany w sposób właściwy dla ich udostępniania osobom zainteresowanym, co stanowić będzie powiadomienie osoby składającej rezerwację na Pojazd i/lub Najemcy o zmianie i dacie wejścia w życie zmian oraz o uprawnieniu tych osób do odstąpienia od rezerwacji i/lub rozwiązania Umowy Wynajmu w przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian. O ile osoby składające rezerwację na pojazd i/lub Najemcy w ciągu 24 godzin od ogłoszenia zmian w Warunkach Wynajmu nie prześlą w sposób przyjęty w stosunkach z Wynajmującym oświadczenia o odstąpieniu od rezerwacji i/lub rozwiązania Umowy Wynajmu, przyjmuje się, że wyraziły zgodę na zmianę Warunków bez zastrzeżeń. Za wcześniejsze przyjęcie zmian Warunków uznaje się także wpłacenie w tym czasie przez te osoby wymaganych, zgodnie z niniejszymi Warunkami, wpłat dokonanych na rzecz Wynajmującego w związku z najmem Pojazdu.

§2. Aspekty prawne, pozycja Klienta, postanowienia umowy.


2.1 Przedmiotem umowy jest wyłącznie wynajem przyczepy kempingowej w celu wykorzystania go w celach rekreacji.
2.2 Umowa ta ustala prawa i obowiązki obu stron tj. Wynajmującego i Klienta, a kwestie nierozstrzygnięte w umowie reguluje polski Kodeks Cywilny.
2.3 Każdy z Najemców odpowiada jako niezależny dłużnik. W przypadku najmu tego samego pojazdu przez kilka osób ich odpowiedzialność jest solidarna.
2.4 Najem przyczepy kempingowej oparty jest na umowie najmu, a nie na usługach wiązanych (imprezach wakacyjnych).
2.5 Najemca powinien samodzielnie zorganizować swoją podróż i użytkować pojazd na własną odpowiedzialność.
2.6 Protokół wydania/zwrotu pojazdu musi być w całości wypełniony i podpisany przez Najemcę i Wynajmującego – stanowi ponadto element umowy najmu.
2.7 Wynajem zaczyna się w chwili, gdy Najemca przejmuje przyczepę kempingową od Wynajmującego.

§3. Minimalny wiek Najemcy, prawo jazdy, dokumenty do podpisania umowy najmu.


3.1.Minimalny wiek Najemcy i Kierowcy to 20 lat a maksymalny to 70 lat. Kierowcy z prawem jazdy o kategoriach B muszą być w posiadaniu tego dokumentu od minimum 3 lat, natomiast Kierowcy z prawem jazdy o kategoriach C muszą być w posiadaniu tego dokumentu od minimum 1 roku. Do podpisania umowy najmu niezbędne są dwa dokumentypotwierdzające tożsamość Najemcy lub w przypadku firm odpis z KRS (wypis z ewidencji) oraz dwa dokumenty tożsamości osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu gospodarczego.

§4. Opłaty za wynajem, ubezpieczenia.


4.1 Opłata najmu jest ceną wynikającą z cennika, który jest dołączany jako załącznik do umowy, obowiązuje ona zawsze poza przypadkami, gdy podjęto inne postanowienia. Na kalkulacje ceny ma wpływ sezon, w którym jest wynajmowany pojazd, wskazany w cenniku. Minimalny okres wynajmu pojazdu nie może być niższy niż 3 dni w sezonie średnim i niskim oraz 7 dni w sezonie wysokim.
4.2 Opłaty za wynajem zawierają: ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w stosunku do osób trzecich. Koszty eksploatacyjne oraz koszty napraw za które odpowiedzialność ponosi Najemca nie obciążają BEST CAMP. Dodatkowe obligatoryjne opłaty za najem pojazdu to: - pakiet startowy – 50zł (netto) – mycie przyczepy kempingowej.
4.3 Opłata dzienna najmu zostaje naliczona za każde rozpoczęte 24h. Wydanie pojazdu następuje w godzinach od 12.00 do 15.00, zwrot od 10.00 do 12.00. Jeśli pojazd zostanie zwrócony po wygaśnięciu zawartej umowy pobieramy PLN 10,- netto za każdą rozpoczętą godzinę (maksymalna kwota może przekroczyć całkowitą opłatę dzienną). W przypadku uzyskania zgody BEST CAMP na przedłużenie terminu najmu, naliczona zostanie opłata zgodnie z cennikiem. Wynajmujący nie wyraża automatycznej zgody na przedłużenie terminu najmu.
4.4 Ponieważ umowa najmu zawarta jest na czas określony, nawet jeśli pojazd zostanie zwrócony przed wygaśnięciem terminu zawartego w umowie opłata za najem pojazdu musi być zapłacona w całości za cały okres najmu określony w umowie, chyba, że ewentualność wcześniejszego rozwiązania umowy przez Najemcę została ujęta w umowie. Minimalny czas najmu pojazdu jest określony w cenniku – wszelkie odstępstwa muszą być zapisane w umowie.

§5. Rezerwacja (zawarcie umowy), przedmiot usługi.

Klient dokonując rezerwacji zobowiązuje się do zawarcia umowy najmu w oparciu o poniższe warunki i specyfikację usług zawartych w umowie najmu. Rezerwacja traktowana jest jak zamówienie Klienta, wiążące BEST CAMP dopiero po jej potwierdzeniu na piśmie pod rygorem nieważności w terminie 7 dni od daty otrzymania rezerwacji. Żadna inna forma potwierdzenia nie obowiązuje.
5.1 W przypadku dokonywania rezerwacji w sposób elektroniczny (przez e-mail lub internet) Wynajmujący powinien potwierdzić Klientowi otrzymanie rezerwacji niezwłocznie w sposób elektroniczny. Potwierdzenie otrzymania rezerwacji przekazane elektronicznie oznacza wpisanie Klienta na listę zainteresowanych najmem i nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem rezerwacji (zawarciem umowy) i nie uprawnia Klienta do roszczenia praw związanych z zawarciem umowy.
5.2 Umowa najmu musi być pod rygorem nieważności zawarta w formie pisemnej (też pisemna rezerwacja potwierdzona pisemnie przez BEST CAMP) lub w drodze pisemnego potwierdzenia wydanego przez BEST CAMP dla Klienta - w przypadku rezerwacji elektronicznej. Zmiana w potwierdzeniu BEST CAMP warunków najmu w stosunku do rezerwacji wymaga dla ważności pisemnego lub elektronicznego potwierdzenia przez Najemcę w ciągu kolejnych 24 godzin. Potwierdzenie przez Najemcę tych zmian uważane będzie za dokonane (nie wymaga formy pisemnej), jeżeli wpłaci on przedpłatę zgodnie z pkt 6.1.
5.3 Przedmiotem usługi jest pojazd należący do grupy pojazdów, który to został zamówiony, a nie dokładny typ pojazdu

§6. Warunki płatności, depozyt.


6.1 Opłata jest naliczana zgodnie z aktualną ofertą firmy BEST CAMP i jest określana w umowie rezerwacji przyczepy kempingowej (zwana dalej umową rezerwacji). Opłata jest przekazywana przez Najemcę w dwóch transzach: I transza – opłata rezerwacyjna w wysokości 30% całkowitej opłaty, jednak nie mniej niż 1000 PLN – przekazywana przy rezerwacji. II transza – opłata zasadnicza stanowiąca uzupełnienie do całkowitej opłaty przekazywana nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem wynajmu. Brak przekazania opłaty zasadniczej w określonym terminie będzie traktowane jako rezygnacja z wynajmu, a opłata rezerwacyjna przepadnie w całości na rzecz firmy BEST CAMP, a Najemca nie ma prawa żądać jej zwrotu.
6.2 Depozyt na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń BEST CAMP płatny jest w kwocie uzgodnionej w specyfikacji usługi i podany w potwierdzeniu rezerwacji wraz z płatnością pozostałą. Depozyt wynosi równowartość PLN 1000,- za pojazd, jeśli nie zostały zawarte żadne inne postanowienia. Depozyt zostanie zwrócony po właściwym zwrocie przyczepy kempingowej oraz prawidłowym wykonaniu umowy najmu w terminie 7 dni od dnia zwrotu pojazdu. Depozyt zostanie umniejszony o wszystkie wydatki związane z niewłaściwym wykonaniem umowy przez Klienta.
6.3 W przypadku, gdy Wynajmujący ma możliwość i jest skłonny wykonać czynności i usługi, które są związane z realizacją umowy np. naprawy, oraz nie ma ani prawnych ani wynikających z umowy przesłanek tłumaczących działanie Najemcy, w tym nie zwrócenie się do BEST CAMP o dokonanie tych czynności i usług, po przekazaniu pojazdu koszt wykonania w/w usług nie zostanie zwrócony Najemcy przez BEST CAMP.
6.4 W przypadku, gdy przedpłata, pozostała opłata lub depozyt nie zostaną zapłacone w terminie wskazanym wyżej lub w umowie, BEST CAMP ma możliwość wydania ostrzeżenia i ustalenia ostatecznej daty zapłaty, natychmiastowego odstąpienia od umowy i obciążenia Klienta kosztami odstąpienia zgodnie z punktem 7.2 niniejszej umowy albo wstrzymania wydania pojazdu do czasu uregulowania należności.

§7. Odstąpienie od umowy oraz ponowna rezerwacja.


7.1 Niniejszym postanawia się, iż nie istnieje możliwość odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania albo wypowiedzenia, z zastrzeżeniem pkt 6.4 i 7.2.
7.2 W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy przed odbiorem pojazdu, co pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnej, BEST CAMP obciąża Klienta zryczałtowanymi kosztami administracyjnymi i stratami tj: a) do 30 dni przed odbiorem auta: 30% wpłaconej zaliczki b) mniej niż 30 dni przed odbiorem pojazdu: 60% wpłaconej zaliczki
7.3 Po zawarciu umowy klient nie ma możliwości dokonania zmian odnośnie daty rozpoczęcia terminu najmu, typu pojazdu, miejsca odbioru lub zwrotu pojazdu, lub sprzętu (zmiana rezerwacji). Jeśli Wynajmujący oświadczy, iż zmiana rezerwacji jest możliwa i przeprowadzona zostanie na żądanie Klienta oraz złożona w terminie do 30 dni przed okresem rozpoczęcia najmu, Wynajmujący może pobrać opłatę w wysokości PLN 100. Prośba Klienta o zmianę rezerwacji wniesiona później, o ile jej realizacja jest możliwa, może byćzrealizowana tylko po odstąpieniu od umowy wg postanowień pkt. 7.2. i równoczesnym złożeniu nowej rezerwacji.

§8. Odpowiedzialność, zasady odszkodowań.


8.1 Z zastrzeżeniem punktów od 8.3. do 8.6., Najemca jest zobowiązany do pokrycia strat BEST CAMP do kwot określonych w pkt. 4.2, w przypadku powstania szkód podczas okresu wynajmu, za które Najemca lub Kierujący pojazdem jest odpowiedzialny, niezależnie od tego czy szkoda została ubezpieczycielowi zgłoszona.
8.2 W celu uniknięcia zawyżenia kosztów odszkodowania Wynajmujący jest zobowiązany przedstawić Najemcy rachunki za koszt napraw związanych z uszkodzeniem pojazdu.
8.3 Żadne ograniczenia w odpowiedzialności Najemcy nie obowiązują w przypadku szkód przekraczających otrzymane odszkodowanie lub w razie odmówienia wypłaty odszkodowania przez Zakład Ubezpieczeń, a szczególnie, gdy powodem wypadku były lekkomyślność lub niedbalstwo, naruszenie przepisów, jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Ponadto Najemca w pełni odpowiada, mimo ograniczeń w odpowiedzialności wynikających z umowy, za szkody powstałe w wyniku braku respektowania wymiarów pojazdu (wysokość oraz szerokość pojazdu), nieprawidłowego ładowania lub rozładowywania, i innych czynności określonych w instrukcji.
8.4 Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, które powstały w okresie najmu pojazdu, a których przyczyną było użytkowanie pojazdu przez nieuprawnione osoby (punkt 11) lub użytkowanie w zabronionym celu (punkt 12), poprzez załadowanie lub niewłaściwą obsługę pojazdu. W tych przypadkach Najemca ponosi pełną odpowiedzialność.
8.5 Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim podczas użytkowania najmowanego pojazdu, nie pokryte odszkodowaniem.
8.6 Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie opłaty, płatności, mandaty, kary, które powstały w związku z użytkowaniem pojazdu, a którymi zostanie obciążony Wynajmujący, chyba że powstały one z winy Wynajmującego.
8.7. Wynajmujący z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ponosi odpowiedzialność do wysokości dokonanych przez Najemcę wpłat i tylko w przypadku, gdy odpowiedzialności tej nie przejmie ubezpieczyciel.
8.8 Najemca Pojazdu zobowiązuje się do: przestrzegania przepisów prawa ruchu drogowego obowiązujących w kraju, w którym użytkuje wypożyczony Pojazd i nie będzie „zasłaniać się” ich nieznajomością, użytkowania Pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, nie prowadzenia Pojazdu pod wpływem wszelkiego rodzaju środków odurzających lub powodujących zaburzenia świadomości, nie brania udziału wypożyczonym Pojazdem w zawodach i nie używania do na drogach i terenach nie utwardzonych, nie przewożenia pojazdem materiałów żrących, brudzących lub innych mogących powodować zniszczenie lub uszkodzenie jakichkolwiek elementów wyposażenia Pojazdu, nie przewożenia Pojazdem przez granicę któregokolwiek kraju dóbr, środków zabronionych obowiązującymi przepisami.
8.9 Podczas postojów Pojazdu Najemca zobowiązuje się do pozostawienia Pojazdu zawsze zamkniętego, na parkingach strzeżonych albo pilnować go osobiście. W razie nie zastosowania się do ww. warunków będzie on odpowiadał za szkody w Pojeździe i obciążony kosztami ich naprawienia.
8.10 Wyrażanie zgody na przewóz Pojazdem zwierząt będzie rozpatrywane przez Wynajmującego indywidualnie – zależnie od poszczególnych przypadków.

§9. Protokół zwrotu, protokół uszkodzenia.


Najemca musi natychmiast poinformować Wynajmującego o każdej szkodzie pojazdu lub sprzętu, która powstała po rozpoczęciu czasu najmu jakkolwiek nie później niż do czasu zwrotu pojazdu.

§10. Procedura w przypadku wypadków i innych nagłych zdarzeń.


10.1 Najemca musi natychmiast poinformować Policję oraz BEST CAMP o wypadku, pożarze, kradzieży lub o innych uszkodzeniach. Zgłoszenie powinno zawierać szczegóły zdarzenia w tym wielkość i rodzaj uszkodzeń.
10.2 Najemca musi poinformować BEST CAMP natychmiast telefonicznie w przypadku wszystkich zniszczeń i przedstawić szczegółowy raport pisemny oraz szkic do czasu zwrotu pojazdu.
10.3 Protokół powypadkowy musi zawierać nazwiska i adresy osób biorących udział w zdarzeniu oraz świadków i numery rejestracyjne pojazdów biorących udział w zdarzeniu oraz musi być podpisany przez dwie strony.
10.4 Najemca musi natychmiast poinformować wynajmującego, jeśli przewidywany koszt uszkodzeń jest wyższy niż jego własne ubezpieczenie lub jeśli pojazd nie jest zdolny do kontynuowania podróży.

§11. Uprawnieni kierowcy.


11.1 Pojazd może być kierowany tylko przez Najemcę oraz kierowców wskazanych w umowie.
11.2 Najemca jest zobligowany do prowadzenia ewidencji nazwisk i adresów wszystkich kierowców, którym udostępnia pojazd nawet w przypadkach krótkotrwałego wypożyczenia oraz przekazać dane na żądanie Wynajmującego. Najemca ponosi odpowiedzialność za działanie innych kierowców tak samo jak za swoje.

§12. Ograniczenia w użytkowaniu.


12.1 Najemca nie może użytkować pojazdu w następujących celach: udział w imprezach samochodowych, testach samochodów, transportu ładunków łatwopalnych, materiałów trujących oraz niebezpiecznych; pomoc w popełnieniu działań sprzecznych z prawem, nawet jeśli nie podlegają one karze pozbawienia wolności; do dalszego wynajmu; do innych celów które wykraczają poza postanowienia umowy, a w szczególności do celów nie związanych z jazdą.
12.2 Pojazd należy odpowiednio traktować i właściwie zamykać. Należy obserwować wszelkie nieprawidłowości związane z technicznym działaniem pojazdu. Najemca jest zobowiązany do regularnej kontroli pojazdu i upewnienia się, iż spełnia on wszelkie warunki konieczne do bezpiecznej jazdy.

§13. Przekazanie oraz zwrot pojazdu.


13.1 Najemca jest zobowiązany do odbycia szczegółowego instruktażu związanego z użytkowaniem pojazdu, które odbywa się w punkcie odbioru pojazdu, przed jego wydaniem.Wynajmujący może odmówić wydania pojazdu, jeśli instruktaż się nie odbył. W takim przypadku odpowiedzialność za koszty związane z opóźnieniem w wydaniu pojazdu oraz czas zwłoki ponosi Najemca. Wynajmujący jest uprawniony do odmowy wydania Pojazdu, jeżeli w trakcie instruktażu oceni, że Najemca mimo przeprowadzonego instruktażu nie daje rękojmi należytego, w tym bezpiecznego, korzystania z Pojazdu. W takim wypadku rezerwacja i/lub Umowa Wynajmu decyzją Wynajmującego mogą ulec rozwiązaniu bez obowiązku zwrotu kosztów Najemcy, ale za zwrotem Wynajmującemu kosztów rezerwacji, przygotowania Pojazdu i przeprowadzenia instruktażu poniesionych przez Wynajmującego przed zaplanowanym wydaniem Pojazdu Najemcy.
13.2 Wynajmujący wynajmuje Najemcy Pojazd sprawny technicznie, bez śladów uszkodzeń, czysty i sprzątnięty wewnątrz. Wszelkie uwagi dotyczące stanu technicznego, czy uszkodzeń Najemca winien zgłosić Wynajmującemu w chwili wydania Pojazdu, co będzie przedmiotem niezwłocznego ustalenia i oceny przez Wynajmującego. Wydanie – odbiór Pojazdu przez Najemcę (data i godzina) stwierdzane będzie pisemnym protokołem w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron, który staje się integralną częścią Umowy Wynajmu. Najemca nie może omówić odbioru wydawanego mu przez Wynajmującego Pojazdu z powodu stwierdzonych usterek, które w żaden sposób nie pogarszają stanu technicznego Pojazdu, w szczególności nie mają wpływu na właściwości jezdne Pojazdu. Najemca jest zobowiązany zwrócić Pojazd w takim stanie, w jakim go wynajął i w terminie zawartym w Umowie Wynajmu. Miejscem zwrotu jest domyślnie siedziba Wynajmującego, chyba że postanowiono inaczej. Przed zwrotem pojazdu należy wyczyścić auto wewnątrz. Jeśli ten warunek nie jest dopełniony Najemca jest obciążany kosztami sprzątania – min. PLN 50 netto. W przypadku konieczności częściowej lub całkowitej potrzeby czyszczenia toalety, najemca zostanie obciążony kosztami do równowartości PLN 100 netto. Zwrot pojazdu jest potwierdzany podpisem pracownika BEST CAMP. Brak podpisu pracownika BEST CAMP powoduje, iż to Najemca jest obciążony kosztami ewentualnych zniszczeń pojazdu, szczególnie, jeśli pojazd został zaparkowany poza terenem stacji w godzinach zamknięcia firmy. Fakt tego podpisu nie zwalnia jednak Najemcę z odpowiedzialności, jeśli szkoda została zauważona później, a nie można było jej wykryć przy przeglądzie podczas zwrotu.

§14. Pojazd zastępczy.


Jeśli Wynajmujący nie może dostarczyć zarezerwowanego pojazdu, Wynajmujący ma prawo do dostarczenia pojazdu o tej samej wielkości lub większej. W takiej sytuacji Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli klient zaakceptuje mniejszy pojazd, wówczas różnica w cenie zostanie zwrócona Najemcy. Koszty związane z dostarczeniem większego auta tj. np. opłata promowa, koszt autostrady ponosi Najemca.

§15. Podróże zagraniczne.


Istnieje możliwość podróżowania do krajów europejskich. Jakkolwiek podróż do krajów Europy Wschodniej wymaga wcześniejszej zgody Wynajmującego na piśmie. Podróże do regionów objętych lub zagrożonych wojną są zabronione.

§16. Naprawy.


16.1 Polecenia napraw, które są konieczne do przeprowadzenia tak, aby zagwarantować bezpieczeństwo jazdy, mogą być składane przez Najemcę do kwoty naprawy PLN 100 netto lub równowartości bez uprzedniego powiadomienia Wynajmującego; o większych naprawach należy wcześniej poinformować Wynajmującego.
16.2 Koszty napraw zostaną zwrócone Najemcy przez Wynajmującego na podstawie przedłożonych rachunków oraz okazaniu wymienionych części, jeśli Najemca nie jest odpowiedzialny za powstanie uszkodzeń (patrz punkt 8).
16.3 Najemca jest uprawniony do uzyskania redukcji kwoty najmu w przypadku, gdy Wynajmujący ponosi odpowiedzialność za szkody w pojeździe, które wystąpiły podczas użytkowania pojazdu przez Najemcę, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i Najemca nie mógł pojazdu użytkować. Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Wynajmującego o wszystkich usterkach oraz musi dać Wynajmującemu czas na naprawę. Roszczenia o redukcję można składać, gdy Najemca nie mógł natychmiast powiadomić o szkodzie lub Wynajmujący odmówił pomocy lub udzielenie natychmiastowej pomocy było niemożliwe.

§17. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych.


17.1 Najemca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie do celów marketingowych swoich danych osobowych przez Wynajmującego.
17.2 Wynajmujący może przesyłać dane osobowe Najemcy za pomocą centralnego systemuostrzegania osobom trzecim, w sytuacjach, gdy podczas wynajmu Najemca podał nieprawdziwe dane lub gdy pojazd nie został zwrócony w czasie 24 godzin od momentu wygaśnięcia umowy najmu, jak również w przypadku roszczeń w stosunku do Najemcy, co do których zostaną podjęte działania prawne. Ponadto dane osobowe mogą zostać udostępnione władzom odpowiedzialnym za prowadzenie spraw cywilnych oraz karnych w sytuacji, gdy Najemca zachował się nieuczciwie lub są dowody na udowodnienie tej tezy. Ta procedura jest przeprowadzana w przypadku podania fałszywych informacji przy dokonywaniu najmu, posługiwania się fałszywymi lub kradzionymi dowodami tożsamości; brak zwrotu pojazdu; nie zgłoszenia uszkodzeń pojazdu; złamania zasad kodeksu drogowego.

§18. Prawodawstwo.


Do postanowień uregulowanych niniejszą umową oraz określających relacje między stronami stosuje się wyłącznie przepisy prawa polskiego.

§19. Miejsce jurysdykcji.


19.1 W przypadku wszczęcia postępowania sądowego na tle roszczeń wynikłych z tej umowy przez Najemcę przeciw Wynajmującemu sądem właściwym jest sąd polski. Najemca może podjąć czynności prawne tylko w uprawnionych placówkach i sądach właściwych według siedziby Wynajmującego, tj. Poznań.
19.2 Miejsce zameldowania (siedziba) Najemcy lub siedziba Wynajmującego są miejscem gdzie Wynajmujący może według swego wyboru podjąć czynności prawne przeciw Najemcy.

Wszelkie prawa zastrzeżone © wynajemprzyczephel.pl
Projekt i realizacja - Symbioza